ULICA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
STRONA WSCHODNIA
szkoła średnia - Gimnazjum i Liceum Państwowe
obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Tadeusza Kościuszki

  


 
        
               
widok od strony ulicy Kościuszki -  okres II wojny światowej (MRT)
  
               

                          
widok z wieży ratuszowej - II wojna światowa (MRT)

           

        II wojna światowa;
widok dziedzińca gmachu z salą gimnastyczną (MRT)
                
           


               współczesny wygląd gmachu od strony ulicy Trzeciego Maja - MG
 
                                                                            
                             

                gmach widoczny od strony szkoły podstawowej numer 1 - 2004 MG


                                     
                                           WIĘCEJ ZDJĘĆ

                                               


BUDOWA: 1937-1938
ROZBUDOWA: 1964
o północne skrzydło
ARCHITEKT: Jan Kuznowicz
STYL: zmodernizowany neoklasycyzm z elementami funkcjonalizmu. 

   Gmach powstał jako nowa siedziba szkoły średniej, mieszczącej się do tej pory we własnej siedzibie przy ulicy Szkolnej, niewystarczającej na potrzeby szkoły już od początku 20. lecia międzywojennego.

    Momentem przełomowym był
I Zjazd byłych Wychowanków Gimnazjum
z 1933 roku, na którym ówczesny dyrektor placówki – Marian Cieplak – wysunął kolejny pomysł budowy nowego gmachu, od tej pory konsekwentnie realizowany wraz ze staraniami o uzyskanie statusu szkoły państwowej dla Gimnazjum. Szerokie działania dyrektora Cieplaka, połączone z przychylnością mieszkańców miasta, zaangażowaniem jego władz i samych uczniów, doprowadziły do sukcesu projektu. Rada Miejska przekazała pod budowę teren dawnego targowiska, zaś „Ówczesny premier Rzeczpospolitej Polskiej F.S. Składkowski poparł inicjatywę M.Cieplaka i dopomógł w uzyskaniu bezzwrotnej pożyczki w wysokości 300 tys. zł.  (...) z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie". Dużą rolę w budowie nowej siedziby szkoły średniej odegrał też nowy starosta powiatowy, Wacław Sulkowski, który po przybyciu do Turku z Konina w 1937 roku energicznie przystąpił do organizowania ostatecznego komitetu. Wykorzystał przy tym swoje poprzednie doświadczenia na tym polu, wyniesione z dotychczasowej pracy wicestarosty w Koninie.

    Jedenastego listopada 1937 roku ksiądz Józef Florczak dokonał uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowania aktu erekcyjnego budowy, prowadzonej zgodnie z projektem architekta Jana Kuznowicza, pod kierunkiem mistrza budowlanego - Władysława Kaszyńskiego
z Brudzewa. Już niespełna rok później, 4 września 1938 roku, dokonano poświęcenia i otwarcia świeżo ukończonego kompleksu; uroczystość zgromadziła zarówno władze i mieszkańców miasta
i powiatu, jak i wielu dostojnych gości, w tym biskupa Karola Radońskiego i wicewojewodę poznańskiego –
Jana Łepkowskiego
.

    W tym samym czasie szkoła średnia w Turku otrzymała status szkoły państwowej kategorii „A” , otrzymując – zgodnie z założeniami ówczesnej reformy edukacji -  nazwę Państwowego Gimnazjum i Liceum im. T.Kościuszki
w Turku
. Niestety, mieszkańcy miasta i powiatu nie mogli długo cieszyć się nową siedzibą szkoły. Po zajęciu miasta przez wojska hitlerowskie rozpoczęto wysiedlenia
i prześladowania miejscowej inteligencji, w tym nauczycieli Gimnazjum i Liceum. W samym zaś gmachu umiejscowiono, obok innych placówek niemieckich, także szkołę dla młodzieży niemieckiej, tak zwaną Hitlerjugend Oberschule. Po przejściu frontu – w roku 1945 – przystąpiono do mozolnego przywracania szkoły do życia; w kolejnych latach gmach został otynkowany, a w 1964 dokonano jego rozbudowy
o przedłużenie głównego skrzydła,
 z zachowaniem dotychczasowej formy architektonicznej. Rok wcześniej oddano do użytku modernistyczny budynek internatu, położony w jednej linii ze starym gmachem, przy narożniku obecnej ulicy Kączkowskiego.

    Po kolejnych zmianach szkoła nosi obecnie nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Tadeusza Kościuszki i jest najstarszą placówką tego typu
w regionie, kontynuującą tradycję czasów Towarzystwa Szkolnego sprzed I wojny światowej.
(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006