ULICA SZEROKA
dawniej Przebiegła, P.O.W, Juden Strasse, ul. "Służby Polsce"
obecnie od Kaliskiej do Żeromskiego

widoki ogólne
za pomoc przy opracowaniu materiału dziękuję Panu Błażejowi Dziurzyńskiemu

plan miasta z okresu okupacji niemieckiej - ulica Szeroka widoczna jako Juden Strasse,
nie istnieje już północny odcinek ulicy widoczny na planie miasta z 1823 roku, zlikwidowany
podczas budowy liceum (lata 30.) i boiska sportowego w czasie II wojny światowej;

*
istnieje przypuszczenie, słusznie wysunięte przez Pana Błażeja Dziurzyńskiego, dotyczące
nazewnictwa ulicy Szerokiej/Przebiegłej, związane z jej północnym fragmentem oznaczonym
na planie z 1823 roku jako "Przebiegła". Czy nazwa ta odnosiła się także do obecnego odcinka
ulicy Szerokiej, czy też były to zupełnie dwa różne ciągi uliczne?

(MRT)
 

fotoplan - około 1997 - widok ulicy w formie  współczesnej; odcinek północny został
"wchłonięty" przez bieżnię boiska sportowego, pozostałość dawnego przebiegu obserwujemy
obok gmachu dawnej elektrowni miejskiej
(UM Turek)


panorama miasta od północy, przed I wojną światową
na pierwszym planie widoczna ulica Przebiegła/Szeroka, odcinek w rejonie targowiska miejskiego
z prawej skrzyżowanie z dzisiejszą ul. Żeromskiego i synagoga
(L.L.Kruszyński, "Zbiór prac")
okres II wojny światowej - ulica Szeroka jako Juden Strasse na terenie getta żydowskiego
http://www.zchor.org/turek/turek.htm
okres okupacji niemieckiej
widoczna nieistniejąca już synagoga przy skrzyżowaniu z obecną ulicą Żeromskiego
(MRT)okres okupacji niemieckiej
widok fragmentu przy skrzyżowaniu z dzisiejszą ulicą im. Żeromskiego -
pierwszy od prawej fragment domu rabina, dalej synagoga, budynek gminy żydowskiej,
dom mieszkalny, szkoła powszechna
(MRT)Widok współczesny podobny do zdjęcia z okresu istnienia getta żydowskiego w czasie
drugiej wojny światowej.
(MG)
Rok 2004; ciąg kamienic, zadrzewienie ulicy, zbyt wysokie latarnie i chaos anten z gmachem
szkół powszechnych w tle.
(MG)
Rok 2004; widok na południe od strony skrzyżowania z ulicą Żeromskiego,  spod
gmachu kina miejskiego (dawniej synagoga)
(MG)

marzec 2007


kolejne zdjęcie historyczne, wykonane od powstającego wówczas (II wojna światowa)
stadionu sportowego w kierunku południowym - widoczne skrzyżowanie z Żeromskiego
i budynki gminy żydowskiej Szeroka widziana od skrzyżowania z dawnym "Pólkiem" (S.Żeromskiego) -z lewej zabudowania synagogi, z prawej pusty plac narożny i ściana kamienicy nr 15

okres drugiej wojny światowej - arch. "Igły" - MRT

POWRÓT