KALISKA ZACHODNIA - NOWY PARK MIEJSKI

Zachodnia część ulicy Kaliskiej – aleje – to obszar urzędów i usług, jednocześnie dzielnica mieszkaniowa. W jej obrębie zaszły w ostatnich latach liczne zmiany, min. wyburzono kompleks „Starej Mirandy”. Teren ten czeka na zagospodarowanie, a jego obecna forma – w rejonie ulic Kaliskiej, Gorzelnianej i Łąkowej – pozwala na stworzenie tu nowego centrum wypoczynku i rozrywki w śródmieściu.

REWALORYZACJA KOLONII TKACKIEJ „NOWY ŚWIAT”
Podobnie jak w przypadku ulic S. Żeromskiego i Dobrskiej/Nowej/Tamki, gdzie znajdują się pozostałe kolonie tkackie (lub ich relikty) sprzed ponad 150 lat, konieczne wydaje się opracowanie planów rewaloryzacji domów i ulic, wedle kilku podstawowych projektów nadających tym najstarszym w Turku domom ponownie wygląd zabytków, z dofinansowaniem zewnętrznym, także z wymianą plastyki wnętrza ulic.

NOWE ULICE
Proponuję przebicie nowych ulic – między Kaliską i Łąkową na wysokości Os. Młodych (nowy ciąg usługowo-handlowy), oraz na przedłużeniu Ogrodowej, w stronę zachodnią (nowa zabudowa mieszkalna, parkingi, dojazd do nowego parku).  

ROZWÓJ FUNKCJI USŁUGOWYCH, GALERIA HANDLOWO-ROZRYWKOWA
Na miejscu „Mirandy” koncepcja zakłada budowę wielofunkcynego centrum handlowo-rozrywkowego z multipleksem i placem publicznym. Od południa centrum sąsiaduje z nowym parkiem, posiadając własną promenadę. Wzdłuż nowej ulicy Kaliska-Łąkowa rozbudowa funkcji usługowych po stronie zachodniej.  

NOWE OSIEDLE I WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ SPOŁECZNY/KSZTAŁCENIA
Na miejscu ogrodów działkowych osiedle domów szeregowych, jako przedłużenie od zachodu ciągu szeregowców przy ul. Łąkowej. W jego zachodniej części miejsce pod usługi celu publicznego – nowe centrum edukacyjne dla wszystkich pokoleń, odpowiadające ideom otwartej edukacji ustawicznej, połączone np. z publicznym przedszkolem, jednocześnie zawierające przestrzeń dla poradni psychologicznych, centrum spotkań integracyjnych.

NOWY PARK MIEJSKI NA MIARĘ XXI WIEKU
Wykorzystując liczne ogrody na zapleczach działek od ulicy Kaliskiej, jak i skwer „Podgrodzie”, zakładam w koncepcji budowę nowego parku miejskiego wewnątrz tej przestrzeni, wzdłuż istniejącego cieku wodnego. Park połączyłby istniejący ogród biurowca UM i SP, zrewaloryzowany ogród Cechu Rzemiosł, wykorzystując istniejące ogrody na zapleczach, tworząc spójną całość, połączoną z nowymi elementami – stawem wzdłuż centrum handlowego, parkiem ze ścieżkami zdrowia i promenadą wzdłuż nowego osiedla, amfiteatrem do imprez plenerowych, kawiarnią. Przy ulicy Gorzelnianej znalazłby się wielofunkcyjny budynek wystawowo-rekreacyjny (np. z palmiarnią, centrum wystawowym, SPA), z rodzajem „zielonego mostu”, łączącego dach-ogród budynku z parkiem Ż. Składkowskiej. Całe założenie jest dopełnieniem starego parku, tworzącym w centrum miasta wielką enklawę zieleni urządzonej w sposób wielkomiejski, dającej mieszkańcom Turku i okolic możliwość aktywnego spędzania czasu, w ramach programu dbania o zdrowie fizyczne i umysłowe. Stworzenie nowego parku połączone byłoby z rewaloryzacją zabytkowego układu starego ogrodu i jego wzbogaceniem o nowe atrakcje wedle odrębnego projektu.