POWIAT TURECKI
 NA PRZEŁOMIE XIX i XX WIEKU
 

 

 
    P O W I A T   T U R E C K I   

    1 stycznia 1867 roku na mocy nowego podziału administracyjnego Turek stał się miastem powiatowym, funkcjonującym w ramach guberni kaliskiej. Nowy powiat powstał poprzez wydzielenie z dotychczasowego powiatu kaliskiego jego  
    wschodniej części, której obszar w znacznej mierze pokrywał się z obszarem warckiego okręgu sądowego.

    Granice powiatu obejmowały: miasto Turek, Uniejów, Dobrę i Wartę oraz 23 gminy wiejskie. W 1870 r. Dobra i Uniejów straciły prawa miejskie, a w 1886 r. oderwano i przyłączono do powiatu sieradzkiego gminę Bartochów wraz z miastem
    Wartą, będącą siedzibą tej gminy. Poza tym do I wojny światowej dokonano tylko kilku niewielkich korekt granic, np. w okolicach Goszczanowa
   

    Według danych z 1890 roku liczba mieszkańców powiatu wynosiła 98.638 osób.

  O  A R K U S Z U   M A P O W Y M

  Uebersichtskarte_von_Mitteleuropa w oryginalnej skali 1:300 000, wydanie z 1902 r. Dane terenowe pochodzą zapewne z lat 90. XIX w., a może są jeszcze starsze.
  Oprócz granic powiatów naniesienia obejmują: podkreślenia nazw siedzib gmin (linie czerwone - cienkie) oraz siedziby powiatu i guberni (linie czerwone - grube). 

 

GRANICE GMINY BARTOCHÓW, odłączonej w 1886 r. Oprac. B. Dziurzyński


  ŹRÓDŁO:  repozytorium cyfrowe www.mapywig.org . Oprac. Błażej Dziurzyński.


  ZOBACZ TEŻ:
 
powiat turecki
  według "Atlasu Geograficznego Ilustrowanego Królestwa Polskiego" M. Baziewicza z 1907 roku